Bestemmelser for oppkreving av varevederlag

  1. Hjem
  2. /
  3. Bestemmelser for oppkreving av...

Vederlaget betales av vareeieren.

Når avgiften kreves inn av ekspeditør eller megler gis godtgjørelse 15% av oppkrevd beløp for stykkgods og 10% for bulklaster. Havnevesenets personell eller revisor gis nødvendig adgang til kontroll av oppkrevingen.

Fører av fartøy som ikke har stedlig agent plikter å gi havneoppsynet oppgave over varepartiet og er ansvarlig for vederlagets oppkreving og innbetaling.

Mottakere og sendere av gods, ekspeditør, fartøyredere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnediostriktet er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, transport, avsendelse- eller bestemmelsested, passasjertall m.v.

Ordensregler

Containere, paller og annet losse- og lasteutstyr skal snarest mulig etter bruk og senest ved arbeidstidens slutt, fjernes eller plasseres på anvist sted.

Materiell som forlates på kaier eller terminalområder kan havnevesenet transportere bort til eiers egne anlegg eller annet opplagssted for eiers regning og risiko.

For bruk av arealer til opplag som nevnt ovenfor, oppkreves vederlag etter samme satser som er gjeldende for overliggende varer.

Hopp rett ned til innholdet