Om Vågan Havnevesen

 1. Hjem
 2. /
 3. Om Vågan Havnevesen

Vågan Havnevesen er et kommunalt foretak med hjemmel i kommunelovens kapittel 11. Havnevesentet ledes av havnestyret som har 8 representanter; 5 politisk valgte, 2 brukerepresentanter og én fra de ansatte. Det foretas valg av nytt havnestyre etter hvert kommunevalg. Vågan Havnevesen har i dag 4 heltidsansatte og én deltidsansatt under ledelse av havnesjef.

Vågan Havnevesen KF er kommunens havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne. Havnevesenets oppgave er å sørge for en rasjonell og effektiv drift av havnene i havnedistriktet. De skal føre tilsyn med trafikken og forvalte havnevesenets eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og for kommunene.

Historikk

Svolvær ble allerede i 1904 etablert som havnedistrikt med eget havnestyre. i 1924 ble første havnefogd tilsatt. I takt med tiden har havna utviklet seg til å bli den største i Lofoten og Vesterålen, både når det gjelder antall anløp og omsetning/varestrøm til og fra skip.

Gode tilbud til sjøfarende

Vågan kommune har en lang kystlinje, med i alt 15 havner. Den største havna i Vågan er Svolvær havn, som har mellom 7000 og 8000 anløp hvert år. Av disse er over halvparten båter i fiskeflåten. Vågan Havnevesen KF har ansvaret for utbygging og drift av tilbudene i havnedistriktet. I havnene utvikles interessante kombinasjoner av fiskeriservice, kystturisme og transport. Havnevesenet skal også være kontaktleddet mellom båten og tjenestene i havna og bidra til at sjøfarende som legger til kai skal får utført de tjenestene de til enhver tid har behov for.

Et havneområde i vekst

Svolvær havn er et raskt voksende område med alt forvente deg i en moderne havn. Vi har blant annet:

 • Ny gjestehavn i sentrum
 • Ro-Ro-anlegg
 • Bunkeranlegg
 • Redskapsleverandører
 • Notbøterier
 • Fire skipsverft med overbygde haller
 • Los- og redningstejeneste
 • En rekke butikker, spisesteder og andre servicetilbud

Dessuten er Svolvær havn knutepunktet for kommunikasjon til resten av Lofoten og Nord-Norge.
I Svolvær ligger også Sjøfartsdirektoratet, skipskontrollen. Kystverket i Nordland ligger i Kabelvåg, like i nærheten.

Hopp rett ned til innholdet