Personvern

 1. Hjem
 2. /
 3. Personvern

Kontakt

Telefon: 760 67 990

Vågan Havnevesen KF

E-post: [email protected]

Post: Postboks 121, 8301 Svolvær

Besøksadresse: Fiskergata 23, 3. etasje, Svolvær

Her finner du:

 • Skjema for å kreve innsyn, retting eller sletting. Skjema fylles ut elektronisk og oversendes Vågan Havnevesen for videre behandling.


Cookies (Informasjonskapsler)

«Cookies» er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene over tid. Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler) som samler statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. VI aggregerer informasjonen og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre brukeropplevelsen på nettsidene. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler for å samle inn data. Disse informasjonskapslene (cookies) og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise «cookies» eller til at du må godkjenne en «cookie», men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Personopplysning

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over dine personopplysninger.

Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Regelverk
Vågan Havnevesen tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor. Som interkommunalt eid selskap har vi taushetsplikt og vil behandle dine personopplysninger etter gjeldende personlovgivning.

I Norge gjelder EUs General Data Protection Regulation (GDPR) som norsk lov sammen med personopplysningsloven.

Personvernerklæring og behandleransvar

Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan de samles inn og behandles, og hvordan vi ivaretar personvernet. Vi informerer også om hvilke rettigheter du har dersom vi behandler personopplysninger om deg.

Hvem gjelder personvernerklæringen for?
Personvernerklæringen gjelder for husholdningskunder, medarbeidere i Vågan Havnevesen og andre tilknyttede parter.

Behandlingsansvar
I Vågan Havnevesen KF har havnesjefen hovedansvaret for opplysningene vi behandler.

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at regelverket om personopplysninger etterleves, herunder regler om internkontroll og informasjonssikkerhet.

Personopplysninger som Vågan Havnevesen behandler
Nedenfor lister vi opp de personopplysningene som vi vanligvis behandler. Ved behandlingen av personopplysninger vurderer vi om behandlingen er nødvendig.

 • Identifikasjon
 • Navn og personnummer.
 • Kontaktinformasjon
 • Adresse, e-post og telefonnummer.
 • Båtnavn/nr.

Hvor vi henter opplysningene fra:
Båtregisteret: opplysninger om eier av fartøy.
Fra deg: Som kunde kan du ta kontakt med oss på telefon, e-post, chat og sosiale medier. Vi behandler disse opplysningene i den grad det er nødvendig.

Våre nettsider
Vågan Havnevesen samler inn og behandler avidentifiserte opplysninger om besøkende på vaganhavn.no. Vi bruker vanlige internett-teknologier, bl.a. Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (f.eks. «Microsoft Internet Explorer»), skjermoppløsning og avsendernettside. Data blir som hovedregel ikke delt med tredjepart. Unntak fra dette kan være ved at vi får bistand fra digital leverandør med nødvendig teknisk og faglig bistand for å sikre optimal drift av nettstedet.

Cookies
«Cookies» er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene over tid. Vaganhavn.no bruker cookies (informasjonskapsler) som samler statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjonen og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre brukeropplevelsen på nettsidene. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler for å samle inn data. Disse informasjonskapslene (cookies) og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise «cookies» eller til at du må godkjenne en «cookie», men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Kameraovervåking
På endel av kaiene våre og enkelte servicepunkter for servicehus/glass- og metall-emballasje er det alarmsystemer og kamera. Slike steder er tydelig skiltet. Etter få dager blir bilder automatisk slettet.

Hva bruker vi personopplysningene til – formål

Automatiserte avgjørelser
Automatiserte avgjørelser er avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Hovedregelen i personvernregelverket er at en slik behandling er forbudt når avgjørelsen har juridisk eller tilsvarende vesentlig betydning for den det gjelder.

Vågan Havnevesen foretar ingen automatiserte avgjørelser.

Behandlingsgrunnlag – vi har lov til å behandle personopplysningene

Samtykke
Vågan Havnevesen har lov til å behandle personopplysninger fra den som samtykker til behandlingen. Samtykke gjelder ett eller flere spesifikke formål.

Oppfylle avtale
Vågan Havnevesen har lov til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i.

Berettiget interesse
Vågan Havnevesen kan samle inn opplysninger når behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som følges opp av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.

Vågan Havnevesen utleverer opplysninger til:

Myndigheter og leverandører
I sjeldne tilfeller kan vi dele opplysningene dine med andre, for eksempel myndigheter og leverandører som bidrar til at vi oppfyller våre forpliktelser. Deling skjer i henhold til taushetsplikt og personvernreglene.

Dersom vi setter ut oppgaver som innebærer at en leverandør skal behandle personopplysninger på vegne av oss – og ikke til eget formål – vil leverandøren normalt være en databehandler. I slike tilfeller er det nødvendig med en databehandleravtale mellom oss og leverandør. Dette gjelder uavhengig av om vi bruker databehandlere i Norge eller i andre land innen EØS-området.

Vi bruker databehandlere (for eksempel leverandør av IT-tjenester) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysningene på sine vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre behandlingen av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

For å overføre personopplysninger til land utenfor EØS, må blant annet følgende vilkår være oppfylt:

 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.
 • Det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og/eller en databehandler har gitt nødvendige garantier om at personopplysningene vil bli behandlet på en trygg måte, for eksempel ved bruk av standard kontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller databehandleren har gyldige, bindende konsernregler (BCR).
 • Det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller tilfeller der du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.

Vågan Havnevesen vil som hovedregel ikke overføre personopplysninger til land utenfor EØS. Dersom dette likevel skulle bli aktuelt, som følge av avtale med for eksempel databehandler, vil vi kreve garanti for at personvernregelverket overholdes.

Sletting og arkivering av personopplysninger

Kunder
Personopplysninger lagres kun så lenge det er nødvendig for å ivareta det formål personopplysningene er samlet inn for. I de fleste tilfeller vil lagring av personopplysninger være nødvendig for fakturering av kaivederlag og farvannsavgift.

Fakturahistorikk slettes ikke før etter fem år i henhold til lovpålagt oppbevaringsplikt.

Den registrertes (dine) rettigheter

Regelverk
EUs personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gjelder som norsk lov.

Forordningens kapittel III gir deg flere rettigheter når vi eller andre behandler opplysninger om deg.

Nedenfor gjennomgår vi de viktigste.

Rett til innsyn og dataportabilitet:
Innsynsforespørselen gir deg rett til å få innsyn i data vi har lagret om deg. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene.

Interne vurderinger og lignende interne data som den behandlingsansvarlige på bakgrunn av personopplysningene du har gitt oss, faller innenfor innsynsretten. Det samme gjelder enkelte personopplysninger som vi har innhentet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

Dataportabilitet er din rett til å motta personopplysningene du selv har gitt oss. Opplysningene skal sendes i et maskinlesbart format. Dette gjelder opplysninger du har gitt oss direkte basert på inngått samtykke, eller for å oppfylle en avtale.

Innsigelse mot behandling
Du har rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser, med mindre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter.

I tilfeller hvor behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse og opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot behandlingen.

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger
Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. Vi skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, for eksempel ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger.

Håndtering av hendelser om dine rettigheter
Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Vi skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Forespørsler om innsyn, retting og sletting håndteres av vår administrasjon. Henvendelser kan rettes til på epost eller telefon 760 67 990.

Klage
Brudd på personvernregelverket kan påklages til Datatilsynet. Før eventuell klage sendes Datatilsynet ber vi om at du tar kontakt med havnesjefen i Vågan Havnevesen.

Sikkerhet
Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre dine opplysninger.  Vi jobber kontinuerlig med å sikre at dine opplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse, korrupsjon eller uautorisert tilgang. Vi har et rammeverk for sikkerhet som oppdateres jevnlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

Vågan Havnevesen har berettiget interesse i å behandle personopplysninger korrekt for å sikre selskapets verdier, for eksempel logging på servere, drift av infrastruktur, brannmurer, og adgangskontroll.

Endringer i personvernerklæringen

I Vågan Havnevesen jobber vi kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsted. Dersom det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, endringer av våre tjenester og produkter eller andre endringer som påvirker personvernerklæringen.

Hopp rett ned til innholdet