Forskrift om farvannsavgift i Vågan kommunes sjøområde

  1. Hjem
  2. /
  3. Forskrift om farvannsavgift i...

Hjemmel:

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) (HFL) § 36 og forskrift 11. desember 2019 nr. 1838 om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder beregning og innkreving av farvannsavgift for fartøyer som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i sjøområdet til Vågan kommune. Fartøy, havn og kommunens sjøområde er definert i § 3 i havne- og farvannsloven.

§ 2. Avgiftsplikt

Fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i Vågan kommunes sjøområde skal betale farvannsavgift til kommunen. Avgiften skal ilegges pr. anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp i løpet av samme kalenderdøgn ilegges avgift kun en gang.

Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er:
• Fartøy med største lengde under 15 meter.
• Isbryterfartøy i forbindelse ivaretakelse av ansvaret for fremkommelighet i havneog

farvannsloven § 6
• Norske og utenlandske orlogsfartøy
• Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
• Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutts fartøy i

forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
• bergingsfartøy i forbindelse med berging
• fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke

laster, losser eller tar om bord passasjerer

Fører av fartøy som anløper havn skal gi kommunen tilstrekkelige opplysninger til at kommunen kan beregne og fakturere farvannsavgift. Denne opplysningsplikten er hjemlet i § 5 i forskrift av 11. desember 2019 nr. 1838 om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftsforskriften).

§ 3. Kostnader som inngår i farvannsavgiften

Farvannsavgiften er beregnet etter selvkost i henhold til selvkostforskriften. Farvannsavgiften skal dekke Vågan havnevesen KF sine kostnader etter bestemmelsene i havne- og farvannslovens § 36 andre ledd.

§ 4. Beregning av farvannsavgift

Farvannsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i det internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjon om 2 måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Vågan havnevesen KF basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. Satsene for farvannsavgiften fastsettes årlig basert på forkalkylen som blant annet tar hensyn til fondssituasjonen, forventet kostnadsnivå og forventet trafikk. Avgiftssatsene publiseres årlig i Vågan havnevesen KF sitt prisregulativ.

§ 5. Rabatt

Rutegående passasjerskip innvilges 15 % rabatt, forutsatt at det foreligger en seilingsplan for en tidsperiode på minst 12 måneder.

Miljøtiltak – ESI Fartøy som er registrert med en ESI-index (Environmental Ship Index) fra WPCI (World Port Climate Initiative) innvilges en rabatt i farvannsavgiften på 25 % dersom ESI-index er 50 poeng eller høyere. Rabatten gis innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Rabatter kan ikke kombineres, men gunstigste rabattordning skal velges. Det innvilges en rabatt i farvannsavgiften på 50% for fartøy som er helelektriske.

§ 6. Betalingsplikt

Redere og agenter svarer solidarisk for farvannsavgiften jf. havne- og farvannsloven § 40 første ledd. Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag ved utlegg. Ved forsinket betaling farvannsavgift blir det krevd forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Krav som Vågan havnevesen KF har mot reder har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

§ 7. Klage

Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av Vågan havnevesen KF. Klagen sendes Vågan havnevesen KF.

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 01.01.2021

Hopp rett ned til innholdet