er et samarbeidsprosjekt mellom Vågan kommune, Miljødirektoratet, og skipsverkstedene i Svolvær.

Kort intro om prosjektet Renere Havn Svolvær

Svolvær havn er en av 20 prioriterte havner i Norge der det blir utført opprydding i forurensede sedimenter. Prosjektet skal gjennomføres med hjelp av midler fra Miljødirektoratet.

Etter mer enn hundre år med maritim næringsaktivitet i havna har havbunnen i Svolvær havn blitt forurenset. 

Vågan kommune har de siste årene kartlagt forurensede havneområder. Arbeidet videreføres gjennom prosjektet Renere Havn Svolvær, et samarbeid mellom kommunen, Miljødirektoratet og 4 skipsverksteder i Svolvær. Planlagte tiltak er en kombinasjon av utlegging av ren havbunn på dype sjøområder, og fjerning av forurensede sedimenter på grunne sjøområder. 

Det gjenstår noen undersøkelser og planlegging før selve tiltaket med opprydding av sjøbunnen kan settes i gang. Målet er å starte tiltaket innen 5 år.

Ofte spurte spørsmål

Den omfattende verksted- og maritime næringsaktiviteten i Svolvær havn de siste 100 årene har forårsaket at 30-50 centimeter av de øverste sedimentene i havbunnen har varierende grad av flere stoffer i seg som ikke hører til i natur. 
Stoffer i bunnsedimentene i havna er negativt og kanskje farlig for human helse og økosystemet, særlig om de får spre seg med strømmen. For å øke trivsel i havna for folk og fisk skal vi ta ut de forurensede masser eller legge ut ny ren havbunn.

Akkurat nå er vi i fasen i prosjektet der vi undersøker de ulike områdene i havna og forsøker å finne ut hvilke metoder som er best å bruke. Forventede metoder er enten å legge ut ren havbunn med rene masser, eller å fjerne og lagre de forurensede massene på en trygg måte. Oppryddingen kan forhåpentligvis begynne medio 2026-2027, etter at vi har fått nok informasjon om tiltaksområdene og gjennomført planlegging av tiltakene. Til dette er det søkt om statlige utredningsmidler. En forutsetning for at prosjektet gjennomføres er tilstrekkelig politisk prioritering til at prosjektet kommer inn i statsbudsjettet.

Forurensingen befinner seg i havbunnen og ikke i vannet så ja, det er trygt å bade i havna.

Oppryddingen blir gjennomført med hjelp av store maskiner, men basert på tidligere erfaringer fra lignende prosjekter i andre steder i landet så blir støynivået lavt.

Tiltaket er planlagt å bli gjennomført i løpet av to år. Vi har 3 ulike tiltaksområder og et deponiområde. Arbeidet kan være i gang i flere lokasjoner samtidig for å gjøre opprydding mer effektivt.

I tiltaksområdene må flytebrygger og båter bli flyttet i en liten periode. Det kommer også an på hvilket tiltak er planlagt i området.

Gjennom tiltaket vil det bli lagt ut ren havbunn eller forurensede masse blir fjernet fra havbunnen. I en kort periode vil påvirkningen på naturmangfold først og ofte være negativ, men som som resultat av oppryddingen blir det etablert ny ren havbunn. Dette vil gi et renere levemiljø for flora og fauna. Erfaringer fra andre lignende prosjekter viser at livet ganske raskt vil komme tilbake over den nye havbunnen.

Under tiltaket må trafikken i havna antagelig begrenses i noen grad. Tiltaket kommer til å bli gjennomført i forskjellige faser sånn at hele tiltaksområde ikke trenges å stenges for all trafikk.

Rapporter

Svolvær havn. Supplerende undersøkelser i sjø og på land.
Tiltaksplan for Svolvær havn opprydding av forurenset sjøbunn
Supplerende undersøkelser i sjø og på land. Kildekartlegging.
Supplerende miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnsediment
Bioakkumulasjonsforsøk med børstemark og nettsnegl. Eksponert for forurensede sedimenter fra Svolvær havn.
Ny vurdering av tiltaksomfang med revidert kostnadsberegning.
Svolvær havn - supplerende undersøkelser i sjø og på land
Supplerende undersøkelser i sjø og på land. Strømmålinger Svolvær havn.
Gjennomførte aktiviteter i 2023 - rapport til Miljødirektoratet.
Gjennomførte aktiviteter i 2022 - rapport levert til Miljødirektoratet.
0
Svolvær havn er en av de
20 havner i Norge
som blir renere.
0
Det blir fjernet 120.000 m³
forurenset sjøbunn
0
Det skal legges ut
130.000 m² ren sjøbunn.

Sjøbunn i Svolvær havn er forurenset ned til 50 cm dybde.

Havna blir et hyggeligere sted for folk og fisk.

Fakta om arbeidet med miljørydding i Svolvær havn:

 • Miljørydding av forurensede bunnsedimenter i havner med mye verkstedaktivitet og annen industri, har hatt en økende nasjonal prioritering, særlig etter 2006. Da ble stortingsmeldingen «Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere framtid» vedtatt.
 • Stortingsmeldingen fokuserte på at det var et stort behov for opprydding, og da ble det presentert en liste på 17 prioriterte og særlig forurensede havner. Svolvær havn var ikke en av de prioriterte.
 • I årene etterpå har en god del av de 17 havnene gjennomført miljørydding av bunnsedimentene Miljødirektoratet har derfor utvidet fokuset til nye havner med tilsvarende utfordringer, blant annet Svolvær.
 • Vågan kommune har på sin side jobbet aktivt de siste 15 årene for å fremme miljørydding av Svolvær havn. Arbeidet med å jobbe for en miljørydding i Svolvær havn har også vært et tema som har vært forankret politisk i kommunen.
 • Som en konsekvens av arbeidet, fikk Vågan kommune tilført stillingsmidler som gjorde det mulig å gjennomføre en omfattende kartlegging av bunnsedimentene i årene 2013-14 i regi av Cowi AS.
 • Svolvær har en lang og kompleks forurensingshistorie til sjø. Her er det alt fra krigsvrak, tidligere kullager, aktive og nedlagte tankanlegg og også anlegg som ble bombet under krigen, private slipper, verkstedslipper, kystverkets stakelager i Marinepollen. Alle disse har på ulikt vis og i ulik grad bidratt til at Svolvær er en havn med varierende grad av forurensing i bunnsedimentene.
 • Verst forurenset er det i Marinepollen, men også i et belte rundt Høgøya og sørover til Lamholmen. Tilsvarende finners forurensede bunnsedimenter i et område i Osanbassenget utenfor verkstedet og tankanlegget.
 • Aktivitetene som førte til forurensingen til sjø var nok godkjent og tillatt i sin samtid. Dette gjelder for eksempel for ulike bunnstoffer til fartøy ved slipper.
 • Etter at Cowi-rapporten forelå ble det en liten stans i arbeidet et par år. Men samtidig, og parallelt, gjennomførte Statsforvalteren et tilsyns og oppfølgingsarbeid overfor de fire verkstedene i Svolvær havn.
 • Etter en systematisk kartlegging og lukking av forurensningskilder på land, ble det deretter rundt 2017/18 startet et løp overfor verkstedene med krav om kartlegging av forurenset sjøbunn utenfor verkstedene.
 • I 2018 startet et arbeid for å utvikle en tiltaksplan for Svolvær havn, et arbeid som munnet ut i en tiltaksplan i 2020. Multiconsult AS var engasjert til å være prosjektleder, verkstedene var involvert og deltok med en representant i prosjektgruppen, foruten leder for VA, kommunalsjef Samfunn, teknisk sjef samt havnesjef.
 • Gruppen utarbeidet følgende langsiktige og overordnede miljømål for Svolvær havn: «Svolvær havn skal utvikles til en renere havn. Miljøopprydding skal legge grunnlaget for økt bruk av havna for fritidsaktiviteter og ønsket næringsutvikling, noe som vil øke trivselen, tilknytning til og stoltheten over havna» .

  (Kilde: Vågan kommune/Vågan havnevesen)

Kontakt oss

Kontaktperson Renere Havn Svolvær
Merilin Raudna-Kristoffersen
Prosjektleder - Renere Havn Svolvær
Vågan kommune
Telefon: +47 948 37320
Hopp rett ned til innholdet